-
-
2.340 m
1.954 m
0
1,3
2,6
5,16 km

Vista 118 vegades, descarregada 5 vegades

a prop de Vall de Núria, Catalunya (España)

RECORREGUT EXPERIMENTAL DE RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PELS VOLTANTS DEL SANTUARI DE NÚRIA, VALL DE RIBES, RIPOLLÈS / 03a DE JULIOL DEL 2018


Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL


ADVERTIMENT PREVI

Aquest és un recorregut totalment experimental, ja que mai hem fet cap recorregut per aquesta zona. Així, sobre la marxa, anirem improvisant. Tot i així, com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., semblants al present, si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles indicades al present guió. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

Cal dir també, que aquest recorregut el farem totalment a peu, per indrets per on mai hem passat abans. Així, en aquests moments desconeixem les possibilitats que te i alhora les dificultats que de ben segur anirem trobant.

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.


BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l´itinerari discorrerà en la totalitat pel Sistema Pirinenc, i més concretament pel sector dels Pirineus Orientals. Dintre d´aquests, deambularà per dos dels seus sectors més representatius: en concret per la zona dels anomenats Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, al Nord del Apilaments Antiformes del Freser. És a dir, la totalitat del recorregut discorrerà per la Zona Axial, pròpiament dita.

Així, al llarg de tot el recorregut, anirem trobant afloraments dels materials paleozoics del Cambro – Ordovicià. Així, veurem nivells d´esquistos i de marbres, fonamentalment; així com de gneis de diferent textura.

Per d´altra banda, sovint trobarem els materials anteriors afectats per l´orogènia herciniana o varíscica, desembalumada durant els períodes Carbonífer – Permià. Aquestes afectacions han donat lloc a skarnoides, entre altres roques..

També cal dir, per d´altra banda, que la totalitat del recorregut, del present itinerari, es desenvoluparà per dintre de la superfície ocupada per la comarca del Ripollès, la qual pertany a la Regió de Vic. I més concretament, es desenvoluparà per la coneguda Vall de Ribes, constituïda per les vall del Rigard i del Freser. Més exactament, el recorregut es farà per la Vall de Núria, dintre del municipi de Queralbs, en la seva totalitat.

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST ITINERARI

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari geològic i mineralògic, són els següents:

1.- Observació i estudi dels afloraments del Sistema Pirinenc, concretament dels sectors coneguts com a Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on anirem circulat al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

2.- Observació i estudi dels materials paleozoics (fonamentalment del Cambro-Ordovicià), que constitueixen tant els afloraments dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on es durà aquest recorregut. Aquests materials, fonamentalment seran marbres, esquistos, quarsites i gneis. Tot això es pot veure a l´ESQUEMA GEOLÒGIC que adjuntem

3.- Estudi i descripció de fractures que afectin a aquests materials. Així, cal farlar de la falla NNW – SSE, per la qual baixa el torrent de Finestrelles.

4.- Estudi i descripció de diferents mineralitzacions, que anirem veient al llarg de tot el recorregut

5.- Observació del diferents elements, relacionats amb el patrimoni geològic i miner, que anirem trobant al llarg del recorregut.


ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

No coneixem l´existència de cap itinerari geològic que transiti per aquests indrets. Així, el que ara presentem, constitueix un antecedent.

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat prèviament descrites per nosaltres en un altre treball (d´àmbit general referit al conjunt de Catalunya), al qual ens remetin. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1991).

Per d´altra banda, en canvi, farem esment de diversos treballs, de caràcter geològic general i regional, com són els següents: GUIMERÀ et altri (1992) i RIBA et altri (1976)., entre altres treballs.

Tots aquests treballs, figuren convenientment referenciats, per estricte ordre alfabètic, dintre de l´apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetin.


RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut de l´itinerari, s´iniciarà per les immediacions de l´ Embassament de Núria, per on es farà la primera aturada Després, des d´aquí, s´iniciarà un recorregut a peu cap a la Font Bordonera, per on es farà una aturada.

Després, el recorregut es dirigirà cap al Nord, anant cap al Pla d´Eugasses, per on es farà una altra aturada. Posteriorment, el recorregut començarà a baixar cap a la Llebrada i cap al Barranc de Finestrelles, per on es farà una aturada. Finalment, el recorregut continuarà baixant, fent-se la darrera aturada per les immediacions del Santuari de Núria.

Així, es pot veure que tindrà un recorregut de poc més de 5 Km, a través del qual es faran 5 aturades. Per d´altra banda, aquest recorregut s´iniciarà a una alçada de d´uns 1954 metres, per les immediacions de l´embassament de Núria. A partir d´aquí, anirà pujant contínuament, fins arribar a una alçada d´uns 2335 metres, per les immediacions de la Font Bordonera.

A partir d´aquí, anirà planejant, fins arribar al Pla d´Eugassers, a una alçada de 2307 metres. A partir d´aquí, el recorregut serà descendent, fins arribar al Santuari de Núria, a una alçada d´uns 1960 metres, aproximadament.


DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES (o d´ESTACIONS), que tot seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). Per d´altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada.

Per d´altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre del següent fulls: 218 (també anomenat com a Full de Molló).
_______________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFQUES

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans. Vol. 2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A., Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

RIBA ARDERIU, O. Et altri. (1976).- Geografia física dels Països Catalans. Edit Ketres. Barcelona
PARADA 1 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L¨EMBASSAMENT DE NÚRIA, (Núria, terme municipal de Queralbs, comarca del Ripollès). (Full 218). El recorregut de l´itinerari el començarem a tocar de l´embassament de Núria, per on farem la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. En aquest indret, estem situats dintre dels denominats Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, entre afloraments dels materials paleozoics del Cambro – Ordovicià. Concretament, prop d´aquest indret afloren els gneis ocel·lars. Per d´altra banda, més amunt hi ha afloraments recents d´origen glacial. També cal dir que molt prop hi ha la falla del torrent de Finestrelles, que te una direcció NW – SE, aproximadament. Finalment, cal dir que estem front a un embassament artificial, on es recullen bona part de les aigües de la Vall de Núria.
PARADA 2. IMMEDIACIONS DE LA FONT BORDONERA, BARRANC DE LA COMA DE L¨EMBUD, (Núria, terme municipal de Queralbs, comarca del Ripollès). (Full 218). Després de fer l´aturada anterior, cal circular per les immediacions de l´embassament de Núria, per tal d´agafar després el caminet que es dirigeix cap a la Font Bordonera. Aquest camí es va dirigint inicialment cap al Ras de l´Ortigar, arribant finalment a la font esmentada anteriorment. En arribar, farem una aturada, a uns 2 Km de l´inici del recorregut. En aquest desplaçament, hem anat trobant afloraments dels materials que hem esmentat anteriorment, els quals pertanyen al Cambro – Ordovicià, situant-se dintre dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. Així, hem vist nivells de marbres i també d´esquistos i de quarsites. FOTOGRAFIA 2. En aquest indret hi ha una surgència d´aigua, al contacte entre els materials abans esmentats. Aquesta surgència es situa a la vall del Barranc de la Coma de l´Embut, que baixa des de les Terregalleres del Puigmal.
PARADA 3. PLA DELS EUGASSERS, (Núria, terme municipal de Queralbs, comarca del Ripollès). (Full 218). Després de fer l´aturada anterior, ens caldrà continuar pel corriol que s´enlaira lleugerament, per tal després cap al Nord, dirigint-se cap al Pla dels Eugassers i cap al Roc dels Eugassers. En arribar al primer indret, farem una aturada, després de recórrer poc més de 1 Km, des de la parada anterior. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats a l´aturada anterior. Tanmateix, ens hem sobrepassat una fractura que afecte als materials anteriors, la qual te una direcció WSW – ENE. Aquesta fractura passa pels indrets abans esmentats anteriorment. Al respecte dels materials, cal dir que el Roc dels Eugassers es situa sobre un afloraments dels marbres.
PARADA 4. LA LLEBRADA, IMMEDIACIONS DEL BARRANC DE FINESTRELLES, (Núria, terme municipal de Queralbs, comarca del Ripollès). (Full 218). Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut, que a partir d´ara començarà a baixar cap al Torrent de Finestrelles. En arribar al paratge de la llebrada, farem una aturada. La farem a uns 0´8 Km de la parada anterior. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a l´aturada anterior. Tot i així, en aquest indret, aquests materials es troben afectats per la Falla de Finestrelles, de direcció NW – SE. Precisament, el Barranc de Finestrelles, que baixa des del Coll de Finestrelles, va seguint aquesta falla. __________________________________________________________________________ PARADA 5. SANTUARI DE NÚRIA, (Núria, terme municipal de Queralbs, comarca del Ripollès). (Full 218). Després de fer l´aturada anterior, ens cal continuar baixant, seguint el Barranc de Finestrelles. Així, aviat arribarem al Santuari, per on farem la darrera aturada del recorregut d´aquest itinerari. La farem a uns 1´2Km de la parada anterior. En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials paleozoics del Cambro – Ordovicià. Aquests materials formen part dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on s´ha dut a terme la totalitat del recorregut d´aquest itinerari. Tanmateix, per sobre dels anteriors, hem trobat materials detrítics actuals, d´origen glacial. Finalment, en arribar a les immediacions del Santuari de Núria, finalitzarà el recorregut d´aquest itinerari. Així, finalitzarà molt prop de l´indret per on hem fet la primera aturada, a tocar de l´Embassament de Núria.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.