Coordenades 78

Data de pujada 12 / d’octubre / 2017

-
-
553 m
477 m
0
1,2
2,4
4,81 km

Vista 216 vegades, descarregada 3 vegades

a prop de Fonollosa, Catalunya (España)

RECORREGUT PEDRESTRE CIRCULAR DE RECERCA GEOLÒGICA I AMBIENTAL PER LA COMARCA DEL BAGES (PEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL). DES DE FONOLLOSA A QUEROL, A CAL PAISÀ I A FONOLLOSA / 14 D´OCTUBRE DEL 2017

Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL

ADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment a peu, amb la suficient cura en travessar la carretera local BV – 3008, per la qual es transitarà uns 100 metres, entre la PARADA 6 i la fi del recorregut, prop de Folollosa..

En aquesta ocasió, es tracta d´un recorregut per diferents indrets de la zona central y del Geoparc de la Catalunya Central (antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants de la població de la població de Fonollosa, fonamentalment pel seu terme municipal, pels sectors meridionals del mateix.

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió Central). Aquest recorregut es realitzarà íntegrament per l´antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central; és a dir, per l´actual Geoparc de la Catalunya Central.

Per d´altra banda, en diverses aturades del recorregut, si s´escau, es faran observacions a distancia d´altres unitats geològiques, concretament a d´altres sectors de la pròpia Depressió Geològica de l´Ebre, com els Altiplans Meridionals, en concret dels relleus de Montserrat, que es podrà observar a diferents indrets del recorregut de l´itinerari.

Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari discorrerà per la comarca del Bages. Així, dintre d´aquesta, circularem exclusivament pels seus sectors centrals, concretament pels sectors meridionals del terme municipal de Fonollosa. Finalment, cal dir que en aquest recorregut, s’efectuaran diverses aturades. Unes de caràcter geomorfològic, altres de caire tectònic i altres de caràcter geològico-ambiental. Tot i així, predominaran les primeres.

OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc de la Catalunya Central), pel terme municipal de Fonollosa, pels sectors septentrionals del mateix.

2.- S´observarà l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Per d’altra banda, També es faran observacions a distancia d´altres sotsunitats que formen part de l´esmentada Depressió Geològica de l´Ebre; en concret dels Altiplans Meridionals (de Montserrat, concretament), des de diferents indrets del recorregut.

3.- Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la Depressió Central. per aquests indrets. Aquests materials, eminentment eocènics, i de caràcter detrític, pertanyen als afloraments de la Formació Artés.

4.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari. Així, ens centrarem en l´observació de diferents paleocanals situats al llarg del recorregut.

5.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

No tenim cap antecedent nostre relatiu al recorregut d´aquest itinerari; ni en coneixem cap altre. Tt i així, cal fer esment d´un antecedent recent, proper al present recorregut: Es tracta de MATA – PERELLÓ i PUIG ORIOL (2017).

En aquest aspecte, constitueix una novetat. Pel que fa referència al caràcter geomorfològic i tectònic del present itinerari, tampoc hi ha antecedent global del mateix. Tot i així, hi ha antecedents parcials, especialment al treball de MASACHS et altri (1981). Tret d´aquest, no coneixem cap altre antecedent

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de Catalunya. També farem esment del treball de la ICHN (1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages.

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut de l´itinerari s’iniciarà a la població de Fonollosa, prop del seu Ajuntament. Ses d´aquí s´anirà cap al Sud, per tal d´anar posteriorment cap a les immediacions de Querol, per on es farà una aturada.

Després, el recorregut, es dirigirà cap a llevant, baixant fins a la Riera de Fonollosa, apropant-nos posteriorment a Cal Paisà. Finalment, després d´arribar a la carretera local BV – 3008 i de fer un curt recorregut per ella, el trajecte de l´itinerari es dirigirà cap al proper poble de Fonollosa, per on finalitzarà, prop de l´indret on ha camençat el recorregut de l´itinerari.

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT (del qual n´hem adjuntat dues versions). El recorregut serà d´uns 5´02 Km, fent-se 7 aturades al llarg del seu trajecte. El recorregut serà circular i començarà a una alçada d´uns 520 metres, per les immediacions de l´Ajuntament de la població. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap al Sud, baixant inicialment (en travessar la Riera de Fonollosa). Després anirà pujant fins als 555 metres, prop de l´Estació Solar.

Posteriorment, fent diverses oscil·lacions anirà baixant fins al 470 metres, en sobrepassar de nou la Riera de Fonollosa, prop de Cal Paisà. Finalment, tornarà a pujar, per tal d´arribar de nou a una alçada d´uns 527 metres, en arribar prop de l´Ajuntament de Fonollosa.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa topogràfic de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada.

En aquesta ocasió sols utilitzarem un full, concretament el 362 (o de Calaf). Totes les aturades les farem dintre d´aquest full. Si s´escau, també utilitzarem el full corresponent a la comarca del Bages, del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
_______________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

COLLDEFORNS i CHERTÓ, B. (1992).- La geologia del Bages. Inèdit, 430 pàgines. Sant Vicenç de Castellet

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa

MASACHS, V, et altri (1981).- Itineraris geològics per les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès. Pub. Centre d´Estudis Geològics - Caixa d´Estalvis de Manresa, 256 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J.M. i PUIG ORIOL, J.S. (2017).- Recorregut pedrestre circular de recerca geològica i ambiental per la comarca del Bages (pel Geoparc de la Catalunya Central). des de Fonollosa a Camps i a Fonollosa. Inèdit. 12 pàgines. Manresa

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres. 205 pag. Barcelona.
PARADA 1 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L´AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). El recorregut de l´itinerari el començarem per les immediacions de l´Ajuntament de Fonollosa. Des d´aquest indret, agafarem el camí que es dirigeix cap al Sud, cap a la carretera local BV – 3008. Per aquests indrets, si s´escau, farem la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. Aquest indret, es troba al bell mig de la Depressió Geològica de l´Ebre, concretament de la seva Depressió Central. Així, afloren per arreu els materials que reblen la depressió, per aquests indrets: els terrenys rogencs de la Formació Artés, amb nivells de calcolutites i de gresos, fonamentalment.
PARADA 2. CAMÍ - CARRETERA A AGUILAR DE SEGARRA, IMMEDIACIONS DEL “MOTO - CROS”, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar pel camí – carretera que es dirigeix cap al poble d´Aguilar de Segarra. Aquest camí travessarà la Riera de Fonollosa i començarà a pujar- Poc després de deixar per l´esquerra el camí que es dirigeix cap al Querol (i cap a l´Alzina de Querol), farem una aturada a la vora del vial. La farem a uns 0´7 Km de lç´inici. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, que ja hem vist a l´aturada anterior. Aquests, són els materials que afloren en aquest indret. Per d´altra banda, aquí, entre aquests materials es fa ben palès un interessant paleocanal.
PARADA 3 - CONDICIONAL. HORT FOTOVOLTAIC DE FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut pel vial que es dirigeix cap el poble d´Aguilar de Segarra. Més amunt, en arribar al pla, trobarem un camí que es dirigeix cap a llevant. Aquest camí surt per l´esquerra, poc després de sobrepassar l Torre del Pinyer. Ens caldrà agafar-lo. Així, arribarem a les instal·lacions del Hort Fotovoltaic, per on farem una aturada. La farem a uns 1´1 Km de la parada anterior. En aquest recorregut, des de la parada anterior, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. Així, aquests materials es fan palesos per arreu, tot formant els típics relieves en cuesta, els quals es fan ben palesos per tot arreu, per on som ara, entre Fonollosa (situada al Nord), Rajadell (al SE) i Aguilar de Segarra (al NW). FOTOGRAFIA 2. Per d´altra banda, en aquest indret hi ha un interessant Hort Fotovoltaic (una Estació Fotovoltaica), en la qual s´obté energia elèctrica, mitjançant un important conjunt de planells solars. Aquest indret el podem observar be, des del camí, per on ara som.
PARADA 4. IMMEDIACIONS DE L¨ALZINA DE QUEROL, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a llevant. Per fer-ho, anirem pel vial que ens ha dut fins a la parada anterior. Ben aviat, trobarem un camí per l´esquerra, descendent, que es dirigeix cap al Querol. Agafant-lo, en uns 0´6 Km, arribarem a les immediacions de la casa i abans a l´Alzina de Querol. Aquí farem una aturada. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, amb trams de gresos i de calcolutites rogenques. Aquests són els materials que aflpren a l´indret de l´aturada, per on es fan ben palesos els trams de calcolutites de tonalitats ben rojenques. Per d´altra banda, en aquest indret es fa força palesa una Alzina monumental. Es tracta de l´Alzina de Querol, la qual es troba molt prop d´aquesta casa. Per d´altra banda, des de l´indret on estem ara situats, es pot veure com la casa del Querol, es situa sobre d´un paleocanal amb gresos i conglomerats. Aquest es fa pales als sectors septentrionals de la casa, per sobre de la vessant meridional de la Riera de Fonollosa. Tanmateix, des d´aquest indret, mirant cap al Nord, cap a Fonollosa, es pot veure el relleu de la Serra de Castelltallat. Aquesta es troba situada sobre l´Anticlinal de Súria, asimètric, de direcció E – W. Així, des d´aquí estem veient el flanc meridional del mateix.
PARADA 5 - CONDICIONL. VALL DE LA RIERA FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a llevant. Així, ara (després de retrocedir lleugerament), ens caldrà continuar pel camí que condueix cap a la Costa de Cal Xamal. Per anar-hi, ens caldrà agafar un trencall del camí del Querol, que es dirigeix cap a llevant. Seguint ara per aquest camí, ens anirem desplaçant en direcció a l´indret per on es troba Cal Paisà. Així, trobarem una cruÍlla, d´on surt un camí descendent cap a la riera, agafant un trencall cap a l´esquerra. Per aquest indret, farem una aturada, si s´escau. La farem a uns 0´7 Km de l´anterior. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests materials es fan força palesos en aquest indret, per on es veuen els nivells de gresos i de calcolutites rogenques. Per d´altra banda, en aquest trajecte, hem pogut observar a força indrets del recorregut, la Riera de Fonollosa (afluent del Cardoner, prop de Sant Joan de Vilatorrada). Aquesta riera, s´obre camí, d´Oest a Est, entre els materials rogencs de la Formació Artés, dels quals n´acabem de parlar.
PARADA 6. PONT SOBRE LA RIERA FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, ens caldrà anar cap al NW, baixant cap a la Riera de Fonollosa, pel camí que hem trobat a l´aturada anterior. Seguint per aquest camí, arribarem a l´esmentada riera, per on farem una aturada. Aquesta, la farem a uns 0´7 Km de la parada anterior, aproximadament. En aquest tram del recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests són els materials que afloren per arreu, per les immediacions de l´indret de la present aturada. Així, es fan ben palesos els nivells e gresos i calcolutites de tonalitats rogenques. Aquí, es fa ben palesa una cabanya de vinya, construïda amb pedra seca, amb materials extrets des nivells de gresos de la Formació Artés. També es fan paleses dues tines, a la vora del camí i de la riera. Tanmateix, han estat construïdes amb els gresos de la Formació Artés; encara que la part interior de les tines es troba enrajolada, amb rajoles construïdes a partir de les calcolutites rogenques de la Formació Artés. Aquests elements, on es motra clarament l´aprofitament dels materials geològics, es troben al costat de la Riera de Fonollosa, a tocar del pont del camí que hem estat seguint. _____________________________________________________________________________________ PARADA 7 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L´AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, cal continuar el recorregut pel camí que es va apropant ara cap a Cal Paisà i cap a la carrera BV – 3008. En arribar aquest vial, ens cal seguir –lo breument cap a Fonollosa, cap a ponent. Després i ben aviat, trobarem per la dreta de la carretera, un corriol ascendent per la dreta de la carretera. Així, arribarem a les immediacions de l´Ajuntament de Fonollosa, per on farem la darrera aturada del recorregut. just a un indret molt proper d´on hem començat aquest recorregut circular. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 1´1 Km. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Aquests són els materials que es troben per arreu, pels voltants del poble de Fonollosa. Entre aquests afloraments, s´han fet ben palesos uns trams detrítics que corresponen a paleocanals.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.