Coordenades 260

Data de pujada 27 / de febrer / 2019

-
-
553 m
477 m
0
1,3
2,5
5,03 km

Vista 90 vegades, descarregada 5 vegades

a prop de Fonollosa, Catalunya (España)

RECORREGUT PERIPATÈTIC CIRCULAR DE RECERCA GEOLÒGICA I AMBIENTAL PER LA COMARCA DEL BAGES (PEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL). DES DE FONOLLOSA A LA TORRE DEL PINYER A L´ALZINA DE QUEROL, A CAL PAISÀ I A FONOLLOSA / 10 E MARÇ DEL 2019Per Josep M. MATA – PERELLÓADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment a peu, amb la suficient cura en travessar la carretera local BV – 3008, per la qual es transitarà uns 10 metres, entre la PARADA 9 i el corriol que ens durà directament a l´Ajuntament..

En aquesta ocasió, es tracta d´un recorregut per diferents indrets de la zona central y del Geoparc de la Catalunya Central (antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants de la població de la població de Fonollosa, fonamentalment pel seu terme municipal, pels sectors meridionals del mateix.

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió Central). Aquest recorregut es realitzarà íntegrament per l´actual Geoparc de la Catalunya Central.

Per d´altra banda, en diverses aturades del recorregut, si s´escau, es faran observacions a distancia d´altres unitats geològiques, concretament a d´altres sectors de la pròpia Depressió Geològica de l´Ebre, com els Altiplans Meridionals, en concret dels relleus de Montserrat, que es podrà observar a diferents indrets del recorregut de l´itinerari.
Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari discorrerà per la comarca del Bages. Així, dintre d´aquesta, circularem exclusivament pels seus sectors centrals, concretament pels sectors meridionals del terme municipal de Fonollosa. Finalment, cal dir que en aquest recorregut, s’efectuaran diverses aturades. Unes de caràcter geomorfològic, altres de caire tectònic i altres de caràcter geològico-ambiental. Tot i així, predominaran les primeres.

OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc de la Catalunya Central), pel terme municipal de Fonollosa, pels sectors meridionals del mateix.

2.- S´observarà l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Per d’altra banda, També es faran observacions a distancia d´altres sotsunitats que formen part de l´esmentada Depressió Geològica de l´Ebre; en concret dels Altiplans Meridionals (de Montserrat, concretament), des de diferents indrets del recorregut.

3.- Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la Depressió Central. per aquests indrets. Aquests materials, eminentment eocènics, i de caràcter detrític, pertanyen als afloraments de la Formació Artés. Aquests afloraments es troben constituïts per nivells de gresos i de calcolutites, fonamentalment. Tanmateix anirem trobant paleocanals, amb gresos i conglomerats, segons els indrets.

4.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari. Així, ens centrarem en l´observació del diferents paleocanals situats al llarg del recorregut i que hem esmentat al paràgraf anterior.

5.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

Hi ha un antecedent, d´un recorregut similar (del qual, el present és una actualització; es tracta de MATA – PERELLÓ i PUIG ORIOL (2017a). També farem esment d´un treballs propers dels mateixos autors anteriors: MATA – PERELLÓ i PUIG ORIOL (2017b). Tret d´aquests treballs, no. tenim cap altre antecedent. Cal dir que els dos treballs anteriors i el que ara presentem constitueixen una novetats pr als voltants del municipi de Fonollosa.

Pel que fa referència al caràcter geomorfològic i tectònic del present itinerari, tampoc hi ha antecedent global del mateix. Tot i així, hi ha antecedents parcials, especialment al treball de MASACHS et altri (1981). Tret d´aquest, no coneixem cap altre antecedent

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de Catalunya. També farem esment del treball de la ICHN (1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages.

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut de l´itinerari s’iniciarà a la població de Fonollosa, prop del seu Ajuntament. Ses d´aquí s´anirà cap al Sud, per tal d´anar posteriorment cap a les immediacions de la Torre del Pinyer i posteriorment cap a l´Alzina de Querol, per on es farà una aturada; tot i que abans d´arribar-hi s´hauran fet quatre més.

Després, el recorregut, es dirigirà cap a llevant, baixant fins a la Riera de la Vall (que després esdevindrà la Riera de Fonollosa), apropant-nos posteriorment a Cal Paisà. Finalment, després d´arribar a la carretera local BV – 3008 i de fer un curt recorregut per ella, el trajecte de l´itinerari es dirigirà cap al proper poble de Fonollosa, per on finalitzarà, prop de l´indret on ha començat el recorregut de l´itinerari. En aquest trajecte s´hauran fet quatre parades més.

El recorregut serà d´uns 5´03 Km, fent-se 10 aturades al llarg del seu trajecte. El recorregut serà circular i començarà a una alçada d´uns 520 metres, per les immediacions de l´Ajuntament de la població. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap al Sud, baixant inicialment (en travessar la Riera de Fonollosa). Després anirà pujant fins als 555 metres, prop de l´Estació Solar. Posteriorment, fent diverses oscil·lacions anirà baixant fins al 470 metres, en sobrepassar de nou la Riera de Fonollosa, prop de Cal Paisà. Finalment, tornarà a pujar, per tal d´arribar de nou a una alçada d´uns 527 metres, en arribar prop de l´Ajuntament de Fonollosa.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme municipal i la comarca on es troba. Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa topogràfic de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada.

En aquesta ocasió sols utilitzarem un full, concretament el 362 (o de Calaf). Totes les aturades les farem dintre d´aquest full. Si s´escau, també utilitzarem el full corresponent a la comarca del Bages, del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
_____________________________________________________________________________


REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES


COLLDEFORNS i CHERTÓ, B. (1992).- La geologia del Bages. Inèdit, 430 pàgines. Sant Vicenç de Castellet

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa

MASACHS, V, et altri (1981).- Itineraris geològics per les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès. Pub. Centre d´Estudis Geològics - Caixa d´Estalvis de Manresa, 256 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J.M. i PUIG ORIOL, J.S. (2017a).- Recorregut pedrestre circular de recerca geològica i ambiental per la comarca del Bages (pel Geoparc de la Catalunya Central). des de Fonollosa a l´Alzina de Querol, a Cal Paisà i a Fonollosa. Inèdit. 14 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. i PUIG ORIOL, J.S. (2017b).- Recorregut pedrestre circular de recerca geològica i ambiental per la comarca del Bages (pel Geoparc de la Catalunya Central). des de Fonollosa a Camps i a Fonollosa. Inèdit. 12 pàgines. Manresa

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres. 205 pag. Barcelona.
Waypoint

P1 VOLTANTS DE L´AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

PARADA 1 - CONDICIONAL. VOLTANTS DE L´AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). El recorregut de l´itinerari el començarem per les immediacions de l´Ajuntament de Fonollosa. Des d´aquest indret, agafarem el camí que es dirigeix cap al Sud, cap a la carretera local BV – 3008. Per aquests indrets, prop de l´Ajuntament, si s´escau, farem la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. Aquest indret, es troba al bell mig de la Depressió Geològica de l´Ebre, concretament de la seva Depressió Central. Així, afloren per arreu els materials que reblen la depressió, per aquests indrets: els terrenys rogencs de la Formació Artés, amb nivells de calcolutites i de gresos, fonamentalment. Aquests materials es fan clarament palesos per tot arreu, especialment als camps.
Waypoint

P2 IMMEDIACIONS DE LA FONT DEL BALÇ. CAMÍ CARRETER CAP AGUILAR DE SEGARRA

PARADA 2 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LA FONT DEL BALÇ, CAMÍ CARRETER CAP AGUILAR DE SEGARRA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior cal travessar part del poble de Fonollosa, per tal de sortir cap al Sud, pel camí – carreter que es dirigeix cap al poble d´Aguilar de Segarra. Així, després de travessar la Riera de la Vall (Riera de Fonollosa), el vial començarà a pujar. Poc després arribarem a les immediacions del paratge os es troba la Font del Balç, a la dreta de la ruta. Aquí farem una aturada, a uns 0´7 Km de la parada anterior. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, que ja hem vist a l´aturada anterior. Aquests, són els materials que afloren en aquest indret. Precissament, en aquest indret hi ha una foteta, situada al contacte entre uns gresos(els quals formen part d´un paleocanal) i les calcolutites.
Waypoint

P3 CAMÍ CARRETERA A RAJADELL. IMMEDIACIONS DEL MOTO-CROS I DE LA TORRE DEL PINYELL

PARADA 3. CAMÍ - CARRETERA A AGUILAR DE SEGARRA, IMMEDIACIONS DEL “MOTO - CROS” I DE LA TORRE DEL PINYELL, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar pel camí – carretera que es dirigeix cap al poble d´Aguilar de Segarra. Poc després de deixar per l´esquerra el camí que es dirigeix cap al Querol (i cap a l´Alzina de Querol), farem una aturada a la vora del vial. La farem a uns 0´5 Km de la parada anterior. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, que ja hem vist a l´aturada anterior. Aquests, són els materials que afloren en aquest indret. Per d´altra banda, aquí, entre aquests materials es fa ben palès un interessant paleocanal. Aquest, es troba constituït per materials detrític, per gresos i per llits de conglomerats, fonamentalment.
Waypoint

P4 PLA DEL PINYER. HORT FOTOVOLTAIC DE FONOLLOSA

PARADA 4 - CONDICIONAL. HORT FOTOVOLTAIC DE FONOLLOSA, PLA DEL PINYER, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut pel vial que es dirigeix cap el poble d´Aguilar de Segarra. Més amunt, en arribar al pla, trobarem un camí que es dirigeix cap a llevant. Aquest camí surt per l´esquerra, poc després de sobrepassar l Torre del Pinyer. Ens caldrà agafar-lo. Així, arribarem a les instal·lacions del Hort Fotovoltaic, per on farem una aturada. La farem a uns 0´8 Km de la parada anterior. En aquest recorregut, des de la parada anterior, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. Així, aquests materials es fan palesos per arreu, tot formant els típics relieves en cuesta, els quals es fan ben palesos per tot arreu, per on som ara, entre Fonollosa (situada al Nord), Rajadell (al SE) i Aguilar de Segarra (al NW). Per d´altra banda, en aquest indret hi ha un interessant Hort Fotovoltaic (una Estació Fotovoltaica), en la qual s´obté energia elèctrica, mitjançant un important conjunt de planells solars. Aquest indret el podem observar be, des del camí, per on ara som.
Waypoint

P5 ALZINA GROSSA DEL QUEROL

PARADA 5. IMMEDIACIONS DE L¨ALZINA GROSSA DE QUEROL, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a llevant. Per fer-ho, anirem pel vial que ens ha dut fins a la parada anterior. Ben aviat, trobarem un camí per l´esquerra, descendent, que es dirigeix cap al Querol, passant per la Vinya del Seuva.. Agafant-lo, en uns 0´7 Km, arribarem a les immediacions de la casa i abans a l´Alzina de Querol, situada a l´esquerra del camí que anem seguint. Aquí farem una aturada. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, amb trams de gresos i de calcolutites rogenques. Aquests són els materials que afloren a l´indret de l´aturada, per on es fan ben palesos els trams de calcolutites de tonalitats ben rogenques. Per d´altra banda, en aquest indret es fa força palesa una Alzina monumental. Es tracta de la coneguda Alzina Grossa de Querol, la qual es troba molt prop d´aquesta casa. Per d´altra banda, des de l´indret on estem ara situats, es pot veure com la casa del Querol, es situa sobre d´un paleocanal amb gresos i conglomerats. Aquest es fa pales als sectors septentrionals de la casa, per sobre de la vessant meridional de la Riera de Fonollosa. Tanmateix, des d´aquest indret, mirant cap al Nord, cap a Fonollosa, es pot veure el relleu de la Serra de Castelltallat. Aquesta es troba situada sobre l´Anticlinal de Súria, asimètric, de direcció E – W. Així, des d´aquí estem veient el flanc meridional del mateix.
Waypoint

P6 CAMÍ DE BAIXADA CAP AL PAISÀ. TORRENT DE LA VALL (RIERA FONOLLOSA),

PARADA 6. CAMÍ DE BAIXADA CAP AL PAISÀ. TORRENT DE LA VALL (RIERA FONOLLOSA), (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a llevant. Així, ara (després de retrocedir lleugerament), ens caldrà continuar pel camí que condueix cap a la Costa de Cal Xamal. Per anar-hi, ens caldrà agafar un trencall del camí del Querol, que es dirigeix cap a llevant. Seguint ara per aquest camí, ens anirem desplaçant en direcció a l´indret per on es troba Cal Paisà. Així, trobarem una cruïlla, d´on surt un camí descendent cap a la riera, agafant un trencall cap a l´esquerra. Per aquest indret, farem una aturada, si s´escau. La farem de baixada, aproximadament a uns 0´9 Km de l´anterior. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests materials es fan força palesos en aquest indret, per on es veuen els nivells de gresos i de calcolutites rogenques. Per d´altra banda, en aquest trajecte, hem pogut observar a força indrets del recorregut, el Torrent de la Vall (que en realitat és la Riera de Fonollosa), també anomenat més avall, amb el nom de Riera de Falç, és un afluent del riu Cardener, prop de Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta riera, s´obre camí per aquests indret , d´Oest a Est, entre els materials rogencs de la Formació Artés, dels quals n´acabem de parlar. Més avall, prop de les Torres de Falç, forma petits congostos.
Waypoint

P7 PONT SOBRE EL RORRENT DE LA VALL(RIERA DE FONOLLOSA). LES TINES DE LA RIERA

PARADA 7. PONT SOBRE EL TORRENT DE LA VALL (RIERA DE FONOLLOSA). LES TINES DE LA RIERA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, ens caldrà anar cap al NW, baixant cap a Torrent de la Vall (és a dir. Cap a la Riera de Fonollosa). pel camí que hem trobat anant cap a l´aturada anterior. Seguint per aquest camí, arribarem a l´esmentada riera, per on farem una aturada. Aquesta, la farem a uns 0´7 Km de la parada anterior, aproximadament. En aquest tram del recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests són els materials que afloren per arreu, per les immediacions de l´indret de la present aturada. Així, es fan ben palesos els nivells e gresos i calcolutites de tonalitats rogenques. Aquí, es fa ben palesa una cabanya de vinya, construïda amb pedra seca, amb materials extrets des nivells de gresos de la Formació Artés. També es fan paleses dues tines, a la vora del camí i de la riera. Tanmateix, han estat construïdes amb els gresos de la Formació Artés; encara que la part interior de les tines es troba enrajolada, amb rajoles construïdes a partir de les calcolutites rogenques de la Formació Artés. Aquests elements, on es mostra clarament l´aprofitament dels materials geològics, es troben al costat de la Riera de la Vall, a tocar del pont del camí que hem estat seguint.
Waypoint

P8 IMMEDIACIONS DEL PAISÀ

PARADA 8. IMMEDIACIONS DE CAL PAISÂ, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, ens cal continuar seguir pel corriol, anant ara ascendint cap a Cal Paisà. En arribar-hi podem fer una aturada, a uns 0´2 Km del pont de la parada anterior. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Aquests són els materials que es troben per arreu, pels voltants del Paisà. Així, hem vist nivells de calcolutites rogenques, alternant amb nivells més detrítics, de gresos. Entre aquests afloraments, s´han fet ben palesos uns trams detrítics que corresponen a paleocanals. Per d´altra banda, a tocar de la casa del Paisà, es fa força evident una estructura circular, que podria correspondre a un pou, pràcticament soterrat. Es troba construït (a l´igual que la propera casa de Can Paisà). amb carreus de gresos procedents dels afloraments del materials detrítics la Formació Artés (els quals es van evidents i afloren per tot arreu, pels voltants del Paisà).
Waypoint

P9 IMMEDIACIONS DEL CORRIOL DE LA CARRETERA I DE CAL PAISÀ CAP A L´AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

PARADA 9 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL CORRIOL DE LA CARRETERA I DE CAL PAISÀ CAP A L´AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, cal continuar el recorregut pel camí que ara es va apropant cap a la carrera BV – 3008. En arribar aquest vial, ens cal seguir –lo breument cap a Fonollosa, cap a ponent. Després i ben aviat, trobarem per la dreta de la carretera, un corriol ascendent per la dreta de la carretera. Així, ara ens encaminarem cap al proper Ajuntament de Fonollosa. En aquest recorregut ascendent, farem una aturada, a uns 0´2 Km de l´aturada anteriorment feta. ____________________________________________________________________________________ Ara, després de fer aquesta aturada, sols car continuar el recorregut cap al proper Ajuntament, fent ara un darrer recorregut d´uns 0´5 Km. En arribar, haurà finalitzat el recorregut, al mateix indret on ha començat. En aquest darrer recorregut, haurem continuat trobant afloraments dels materials de la Formació Arté (ara, fonamentalment els nivells de calcolutites rogenques) En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Aquests són els materials que es troben per arreu, pels voltants del poble de Fonollosa. Entre aquests afloraments, s´han fet ben palesos uns trams detrítics que corresponen a paleocanals. Un d´ells és el que es troba a tocar de la carretera, front del Paisà.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.