Coordenades 165

Data de pujada 26 / de setembre / 2017

-
-
593 m
481 m
0
1,8
3,6
7,24 km

Vista 307 vegades, descarregada 13 vegades

a prop de Fonollosa, Catalunya (España)

RECORREGUT PEDRESTRE CIRCULAR DE RECERCA GEOLÒGICA I AMBIENTAL PER LA COMARCA DEL BAGES (PEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL). DES DE FONOLLOSA A CAMPS I A FONOLLOSA / 30 DE SETEMBRE DEL 2017

Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL

ADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment a peu, amb la suficient cura en travessar la carretera local BV – 3008, per la qual es transitarà uns 100 metres, entre la PARADA 5 i la PARADA 6.

En aquesta ocasió, es tracta d´un recorregut per diferents indrets de la zona central y del Geoparc de la Catalunya Central (antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants de la població de la població de Fonollosa, fonamentalment pel seu terme municipal, pels sectors septentrionals del mateix.

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió Central). Aquest recorregut es realitzarà íntegrament per l´antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central; és a dir, per l´actual Geoparc de la Catalunya Central.

Per d´altra banda, en diverses aturades del recorregut, si s´escau, es faran observacions a distancia d´altres unitats geològiques, concretament a d´altres sectors de la pròpia Depressió Geològica de l´Ebre, com els Altiplans Meridionals, en concret dels relleus de Montserrat, que es podrà observar a diferents indrets del recorregut de l´itinerari.

Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari discorrerà per la comarca del Bages. Així, dintre d´aquesta, circularem exclusivament pels seus sectors centrals, concretament pels sectors septentrionals del terme municipal de Manresa. Finalment, cal dir que en aquest recorregut, s’efectuaran diverses aturades. Unes de caràcter geomorfològic, altres de caire tectònic i altres de caràcter geològico-ambiental. Tot i així, predominaran les primeres.

OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc de la Catalunya Central), pel terme municipal de Fonollosa, pels sectors septentrionals del mateix.

2.- S´observarà l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Per d’altra banda, També es faran observacions a distancia d´altres sotsunitats que formen part de l´esmentada Depressió Geològica de l´Ebre; en concret dels Altiplans Meridionals (de Montserrat, concretament), des de diferents indrets del recorregut.

3.- .Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la Depressió Central. per aquests indrets. Aquests materials, eminentment eocènics, i de caràcter detrític, pertanyen als afloraments de la Formació Artés.

4.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari.

5.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

No tenim cap antecedent nostre relatiu al recorregut d´aquest itinerari; ni en coneixem cap altre. En aquest aspecte, constitueix una novetat. Pel que fa referència al caràcter geomorfològic i tectònic del present itinerari, tampoc hi ha antecedent global del mateix. Tot i així, hi ha antecedents parcials, especialment al treball de MASACHS et altri (1981). Tret d´aquest, no coneixem cap altre antecedent

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de Catalunya. També farem esment del treball de la ICHN (1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages.

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut de l´itinerari s’iniciarà a la població de Fonollosa, prop del seu Ajuntament. Ses d´aquí s´anirà cap al Nord, per tal d´anar posteriorment cap a Camps, des d´on es tornarà cap a Fonollosa. En aquest trajecte es faran diverses aturades.

El recorregut serà d´uns 7´24 Km, fent-se 7 aturades al llarg del seu trajecte. El recorregut començarà a una alçada d´uns 527 metres, per les immediacions de l´Ajuntament de la població. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap al Nord, pujant fins arribar a una alçada d´uns 590 metres, en arribar a la Plaça Major de Camps.

Després, s´anirà baixant, arribant ara a una alçada mínima d´uns 485 metres, en arribar a la carretera BV – 3008 i a la Riera de Fonollosa. Finalment, tornarà a pujar, per tal d´arribar de nou a una alçada d´uns 527 metres, en arribar prop de l´Ajuntament de Fonollosa.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa topogràfic de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada.

En aquesta ocasió sols utilitzarem un full, concretament el 362 (o de Calaf). Totes les aturades les farem dintre d´aquest full. Si s´escau, també utilitzarem el full corresponent a la comarca del Bages, del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Així doncs, la relació ordenada de les diferents parades que composen el recorregut del present itinerari, són les següents:

_______________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

COLLDEFORNS i CHERTÓ, B. (1992).- La geologia del Bages. Inèdit, 430 pàgines. Sant Vicenç de Castellet

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa

MASACHS, V, et altri (1981).- Itineraris geològics per les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès. Pub. Centre d´Estudis Geològics - Caixa d´Estalvis de Manresa, 256 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres. 205 pag. Barcelona.
Waypoint

P1 IMMEDIACIONS DE VILA-SECA

PARADA 1. IMMEDIACIONS DE VILA-SECA, CAMÍ VELL DE VILASECA I DE CASTELLTALLAT, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). El recorregut de l´itinerari el començarem per les immediacions de l´Ajuntament de Fonollosa. Des d´aquest indret, agafarem el camí que es dirigeix cap al Nord (el camí Vell de Vilaseca). Seguint-lo, a menys de 0´5 Km de l´inici, farem la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. Tot aquest recorregut, l´hem fet íntegrament, dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre (concretament de la seva Depressió Central). Cal dir que la totalitat del terme de Fonollosa, es situa dintre d´aquesta unitat geològica, per on estem ara situats a l´indret de l´aturada. Així, en aquest indret on ara som, afloren els materials cenozoics que reblen aquesta depressió, per aquests indrets: concretament els materials rogencs de la Formació Artés. Així, es fan ben palesos els nivells rogencs d´aquesta formació, amb nivells de calcolutites, lutites i gresos, d´origen continental. Des d´aquest indret, mirant cap al NE i cap al Nord, es fa ben palès el flanc meridional de l´Anticlinal de Súria (que constitueix la Serra de Castelltallat, la qual es troba al Nord d´on ara som), Aquí, es veu com es materials del flanc meridional de l´esmentada serra i de l´esmentat anticlinal, tenen un clar cabussament cap al Sud, donant lloc a uns clars “relieves en cuesta”, desenvolupats entre els materials cenozoics de la Formació Artés, amb els gresos a les parts altes.
Waypoint

P2 TRENCALL DE CAL PERE MOLINER

PARADA 2. TRENCALL DE CAN PERE MOLINES. CAMÍ VELL DE CASTELLTALLAT I DE SANT MATEU DE BAGES, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar pel Camí Vell de Vila-seca, el qual es va dirigint cap al Nord. Així, passarem per les immediacions de Can Patiusca, de Can Balo i per les de Garrigues Noves i Velles. Posteriorment, abandonarem aquest camí (el qual es continuarà dirigint cap al Nord, cap a Castellatat). Nosaltres, ens dirigirem ara cap a llevant. Tot i així, a la cruïlla de camins, farem una aturada.. La farem a uns 1´2 Km de la parada anterior, prop de Can Pere Moliner i de Casa Camp. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació dels quals ja n´hem parlat anteriorment. Aquests materials són els quins apareixen a l´indret de l´aturada i pels seus voltants. Per d´altra banda, en aquest lloc, es fa ben palès un paleocanal, desenvolupat entre els materials continentals de l´esmentada Formació Artés. Aquest paleocanal es troba constituït per nivells de gresos.
Waypoint

P3. IMMEDIACONS DE CAL FEIXES

PARADA 3 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE CAL FEIXES, (Camps, terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a llevant, cap a Camps. Així, a tocar de Can Pere, la Franquesa, Can Petit i Can Pelfort, arribant posteriorment a Cal Feixes. Després de sobrepassar la casa i arribar a un trencall (per l´esquerra), farem una aturada a uns 1´4 Km de la parada anterior. En aquest trajecte, hem continuat trobant els afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Així, hem anat veient nivells de calcolutites, lutites i gresos de tonalitats rogenques dels materials de la Formació Artés. Es tracta dels materials continentals que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. El color rogenc, és conseqüència de la presència de HEMATITES (amb ferro 3) entre els materials que estem veient. Aquest mineral, molt minoritari, és el que comunica el color rogenc als sediments continentals, en trobar-se mb minerals blancs o incolors (com la CALCITA, LA CAOLINITA, LA MONTMORILLONITA o el QUARS) que són els constitituients de les roques que hem esmentat anteriorment. Per d´altra banda. En aquest indret, es fa palès un potent paleocanal, el qual en fragmentar-se a donat lloc a un conjunt de blocs caiguts, que han originat un relleu lleugerament ruïniforme.
Waypoint

P4 PLAÇA DE CAMPS

PARADA 4. PLAÇA DE CAMPS, (Camps, terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a llevant, amb la intenció d´arribar definitivament al poble de Camps. En arribar-hi, farem una aturada a la plaça del costat de l´església. Així, haurem recorregut uns 0´8 Km, des de la parada anterior. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests són els materials que es veuen per tot arreu, per les immediacions del poblet de Camps, on ara som. En aquest indret, a la Plaça de Camps, fa poc temps es van realitzar excavacions arqueològiques, trobant-se un important conjunt de tombes antropomorfes, que a l´actualitat es troben tapades. Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap al Sud i sobretot cap al SE, es pot gaudir d´una bona observació tant de Montserrat com dels relleus “en cuesta” de la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets.
Waypoint

P5 CARRETERA A FONOLLOSA

PARADA 5. CARRETERA DE CAMPS A FONOLLOSA. (Camps, terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Des de la parada anterior, cal continuar el recorregut seguint ara cap al Sud, continuant ara per la carretera que comunica Camps amb Fonollosa. Així, ens anirem apropant cap aquest darrer poble. Més endavant, farem una aturada a la bora de la carretera, aproximadament a uns 2´1 Km de la parada anterior, de Camps. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials rogenc que hem trobat anteriorment. Aquests materials són continentals i formen part de la Formació Artés. Sovint, entre aquests materials, es fan ben països diferents paleocanal, com el que hi ha a l´indret de l´aturada.
Waypoint

P6 CAMÍ A FONOLLOSA

PARADA 6. CAMÍ DE CAMPS CAP A FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, ens caldrà anar cap al Sud, per la carretera que condueix des de Camps cap a Fonollosa. Així, arribarem a la carretera local BV – 3008, per la qual transitarem uns 100 metres, anant cap a Fonollosa. En aquest tram caldrà portar armilles. Poc després, trobarem un corriolet que ens porta fins a un camí que se´n va cap a Fonollosa, que ens caldrà agafar. En aquest camí, farem una aturada. La farem a uns 1´7 Km de l´anterior. En aquest trajecte, hem trobar afloraments dels materials rogencs que hem vist anteriorment. Tot i així hem sobrepassat uns nivells grisencs (situats entre els materials anteriors) mot fossilífers. També, en aquest trajecte, hem anat trobant diversos paleocanals, alguns d´ells reblerts amb materials detrítics, molt pinyolencs.
Waypoint

P7 AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

PARADA 7 - CONDICIONAL. AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, (terme municipal de Fonollosa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, cal continuar el recorregut pel camí que es va apropant cap a Fonollosa. Aquest camí és lleugerament ascendent i procedeix de la carretera BV – 3008. Així, arribarem a les immediacions de l´Ajuntament de Fonollosa, per on farem la darrera aturada del recorregut. Així, arribarem a l´ indret per on farem la darrera aturada del recorregut d´aquest itinerari, just a l´indret per on hem començat aquest recorregut circular. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 0´6 Km. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Aquests són els materials que es troben per arreu, pels voltants del poble de Fonollosa.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.