-
-
629 m
553 m
0
0,8
1,6
3,17 km

Vista 16704 vegades, descarregada 140 vegades

a prop de Arnes, Catalunya (España)

[CA] Itinerari de Cova Picasso: de la Franqueta a la cova PicassoAl terme municipal d'Horta de Sant Joan, endinsant-se pel Parc Natural dels Ports fins a la vall del riu dels Estrets, es troba la magnífica àrea recreativa de la Franqueta, situada al costat del riu. Des d'aquest punt, hi ha diferents itineraris senyalitzats del parc natural, entre els quals aquest, de baixa dificultat però suficient i molt indicat per fer-se una idea de l'entorn natural i patrimonial d'una de les zones més visitades alhora que interessants del massís dels Ports. A Horta de Sant Joan cal no deixar de visitar el Centre Picasso i l'Ecomuseu dels Ports.
Ruta senyalitzada.
L'itinerari proposat surt de l'àrea recreativa de la Franqueta. Per arribar-hi des de Gandesa, primer cal dirigir-se a Horta de Sant Joan, bé sigui pel sud, passant per Prat de Compte per la carretera C-43 i després prenent a la dreta la C-230, o bé pel nord, per Bot a través de la carretera TV-3531 i després la T-334. Des d'Horta de Sant Joan, se surt per la carretera T-334 cap al S fins a l'encreuament amb la T-330, que es pren a la dreta (SO) en direcció a Arnes. Dos-cents metres més enllà, cal tombar a l'esquerra (S/SE) i prendre la pista asfaltada de 9,5 km que duu al punt d'inici de l'excursió.

0,00 km (554 m). Des de l'àrea recreativa de la Franqueta, es comença a caminar en direcció sud per la pista que porta al coll de Miralles.

0,50 km (595 m), 0 h 07 min. Poc després apareixen, a mà esquerra (NE), unes escales fetes amb troncs que indiquen l'inici del sender cap a la cova Picasso. Després dels primers metres de pujada es troba un antic forn de calç, construccions que es bastien on es podien trobar afloraments calcaris per, mitjançant una llarga cocció, poder-ne treure la calç per utilitzar-la com a ciment en la construcció. A l'abric de pins i alzines, s'arriba a la riba esquerra del riu dels Estrets.

1,30 km (560 m), 0 h 20 min. Riu dels Estrets. Es continua pel sender cap a la dreta (E) i es passa al cap de pocs metres la font de la Barrina.

1,60 km (570 m), 0 h 25 min. Havent remuntat el riu, es troba un senyal direccional que indica, a la dreta, la situació de la cova dels Ullals de Morago, una petita balma coneguda popularment com a cova Picasso a causa de l'estada que aquest reconegut pintor va fer-hi l'estiu de 1898. Es recupera el sender principal a la dreta i s'accedeix al riu dels Estrets, on hi ha un pont de fusta.

1,73 km (570 m), 0 h 28 min. Pont de fusta sobre el riu dels Estrets i pista que puja a la vall d'Uixó. Cal creuar-lo i girar a l'esquerra (NO) per aquesta pista, ja tornant cap a l'àrea recreativa. Poc més endavant, es tomba a la dreta (NE) per una desviació que duu a una antiga marbrera restaurada de forma exemplar (km 2,20, 570 m, 0 h 32 min). Els plafons d'interpretació expliquen com eren extrets els blocs de marbre i s'hi poden contemplar també els indrets exactes on es treballava i les marques deixades en les feines d'extracció. L'explotació es remunta al 1966 i es va aturar a causa de l'oposició de la població local. Es desfà el camí d'accés i es torna a la pista que baixa resseguint el curs del riu.

2,65 km (565 m), 0 h 38 min. Indicadors cap al mas de Quiquet. Es continua a la dreta (N) i, enfilant-se uns metres, s'arriba a aquest mas, també magníficament restaurat, que fa funció d'equipament social amb diferents finalitats. Vinculat estretament a l'estada de Picasso al massís dels Ports amb Manuel Pallarès, durant l'agost de 1898, a l'exterior es troben plafons que expliquen quina ha estat l'evolució del paisatge als Ports i dues mostres de la intensa activitat que existia: hi ha reproduïda una carbonera, utilitzada per obtenir carbó de carrasca, i també hi ha reconstruït un clot de pega. Els clots de pega eren obres destinades a l'extracció de la pega dels pins, un material emprat antigament per a la impermeabilització de la carena dels vaixells i de les bótes de vi.

3,00 km (570 m), 0 h 42 min. Després de passar pel mas de Toni, es distingeix davant el bonic mas de la Franqueta, l'últim mas habitat del Parc Natural dels Ports. Es continua baixant pel sender.

3,17 km (550 m), 0 h 45 min. S'arriba al punt inicial de l'itinerari, l'àrea recreativa de la Franqueta. Fi del recorregut.

Més informació

[ES] Itinerario de Cueva Picasso: de la Franqueta a la cueva PicassoEn el término municipal de Horta de Sant Joan, adentrándose por el Parque Natural de Els Ports hasta el valle del río de Els Estrets, se halla la magnífica área recreativa de la Franqueta, situada junto al río. Desde este punto, hay varios itinerarios señalizados del parque natural, entre ellos este, de baja dificultad pero suficiente y muy indicado para hacerse una idea del entorno natural y patrimonial de una de las zonas más visitadas y al mismo tiempo más interesantes de Els Ports. En Horta de Sant Joan no debe dejar de visitarse el Centro Picasso y L'Ecomuseu dels Ports.
Ruta señalizada.
El itinerario propuesto sale del área recreativa de la Franqueta. Para llegar allí desde Gandesa, primero hay que dirigirse a Horta de Sant Joan, ya sea por el S, pasando por Prat de Compte por la carretera C-43 y después tomando a la derecha la C-230, ya sea por el N, por Bot a través de la carretera TV-3531 y después la T-334. Desde Horta de Sant Joan, se sale por la carretera T-334 hacia el S hasta el cruce con la T-330, que se toma a la derecha (SO) en dirección a Arnes. Doscientos metros más allá, hay que girar a la izquierda (S/SE) y tomar la pista asfaltada de 9,5 km que lleva al punto de inicio de la excursión.

0,00 km (554 m). Desde el área recreativa de la Franqueta, se empieza a andar en dirección S por la pista que conduce al collado de Miralles.

0,50 km (595 m), 0 h 07 min. Poco después aparecen, a mano izquierda (NE), unas escaleras realizadas con troncos que indican el inicio del sendero hacia la cueva Picasso. Tras los primeros metros de ascenso, se halla un antiguo horno de cal, construcciones que se bastían donde podían encontrarse afloramientos calcáreos para, mediante una larga cocción, poder sacar la cal para usarla como cemento en la construcción. Al abrigo de pinos y encinas, se llega a la orilla izquierda del río de Els Estrets.

1,30 km (560 m), 0 h 20 min. Río de Els Estrets. Se sigue por el sendero hacia la derecha (E) y se pasa al cabo de pocos metros la fuente de la Barrina.

1,60 km (570 m), 0 h 25 min. Habiendo remontado el río, se halla una señal direccional que indica, a la derecha, la situación de la cueva de Ullals de Morago, una pequeña gruta conocida popularmente como cueva Picasso debido a la estancia que este reconocido pintor realizó allí en verano de 1898. Se recupera el sendero principal a la derecha y se llega al río de Els Estrets, donde hay un puente de madera.

1,73 km (570 m), 0 h 28 min. Puente de madera sobre el río de Els Estrets y pista que sube al valle de Uixó. Hay que cruzarlo y girar a la izquierda (NO) por esta pista, ya de regreso hacia el área recreativa. Un poco más adelante, se gira a la derecha (NE) por un desvío que conduce a una antigua cantera de mármol restaurada de forma ejemplar (2,20 km, 570 m, 0 h 32 min). Los paneles de interpretación explican cómo se extraían los bloques de mármol y se puede contemplar asimismo los lugares exactos en que se trabajaba y las marcas dejadas en las labores de extracción. La explotación se detuvo debido a la oposición de la población local. Se retrocede el camino de acceso y se vuelve a la pista que baja siguiendo el curso del río.

2,65 km (565 m), 0 h 38 min. Indicadores hacia la masía de Quiquet. Se sigue a la derecha (N) y, subiendo unos metros, se llega a este caserío, también magníficamente restaurado, que realiza funciones de equipamiento social con varios fines. Vinculado estrechamente a la estancia de Picasso en Els Ports con Manuel Pallarès, en agosto de 1898, en el exterior se encuentran paneles que cuentan cómo ha sido la evolución del paisaje en Els Ports y dos muestras de la intensa actividad de antaño: está reproducida una carbonera, usada para obtener carbón de carrasca, y también hay reconstruido un hoyo de pega. Los hoyos de pega eran obras destinadas a la extracción de la pega de los pinos, un material usado antiguamente para la impermeabilización de la carena de los barcos y de los toneles de vino.

3,00 km (570 m), 0 h 42 min. Tras pasar por la masía de Toni, se distingue delante la bella masía de la Franqueta, el último caserío habitado del Parque Natural de Els Ports. Se sigue bajando por el sendero.

3,17 km (550 m), 0 h 45 min. Se llega al punto inicial del itinerario, el área recreativa de la Franqueta. Fin del recorrido.

Más información

[EN] Cova Picasso itinerary: from La Franqueta to Cova PicassoIn the municipality of Horta de Sant Joan, entering Ports Nature Reserve to the Estrets river valley, we find the magnificent recreation area of La Franqueta, beside the river. From this point there are a number of signposted itineraries in the Nature Reserve, among them this one, not difficult but enough to have an idea of the natural and heritage environment of one of the most frequented and interesting zones of Els Ports.
In Horta de Sant Joan the Centre Picasso and Ports Ecomuseum are not to be missed.

Marked trail.
The itinerary proposed at the La Franqueta recreation area. To get there from Gandesa, first go to Horta de Sant Joan, either by the south through Prat de Compte on C-43 and then turning right onto C-230, or by the north, through Bot on TV-3531 and then T-334. Leaving Horta de Sant Joan in the direction of Arnes, we come to a turnoff on the left to the Estrets river and the La Franqueta recreation area, which we reach after about 12 km.

0.00 km (554 m). From the La Franqueta recreation area, 550 m above sea level, we begin to walk south along the track to Coll de Miralles.

0.50 km (595 m), 0 h 07 min. A little further on, on the left, we come to some steps made with trunks that indicate the beginning of the path to Cova Picasso. After the first metres of climb we come to an old lime oven; they were built wherever there were limestone outcrops and, through a long process of baking, the lime could be extracted to be used as cement for building. In the shelter of pines and evergreen oaks we come to the left bank of the Estrets river.

1.30 km (560 m), 0 h 20 min. Estrets river. We continue along the path to right and after a few metres pass the Barrina spring.

1.60 km (570 m), 0 h 25 min. Having walked upriver we find a signpost that points, to the right, to the Cova dels Ullals de Morago: a small cave popularly known as Cova Picasso, because of the time the famous painter spent here in the summer of 1898. We return to the main path on the right and come to the Estrets river, where there is a wooden bridge.

1.73 km (570 m), 0 h 28 min. Wooden bridge over the Estrets river and track that climbs to the Uixó valley. We cross and turn left along the track, back to the recreation area. A little further on, we turn right onto a turnoff that leads to an old marble quarry, perfectly restored (2.20 km, 570 m; 0 h 32 min). The interpretation boards explain how the blocks of marble were extracted and we can see the exact places that were worked and the marks left by the quarrying. The exploitation dates back to 1966 and it was closed down owing to the opposition of the local population, who mobilised against it. The restoration was completed many years later. We return along the access road and go back to the track that goes down following the course of the river.

2.65 km (565 m), 0 h 38 min. Signs to Mas de Quiquet. We continue right and after a few metres, we come to the house, also magnificently restored, that is now a social facility used for different purposes. It was closely connected to Picasso's stay in the passes with Manuel Pallarès in August 1898 and there are boards outside that explain the evolution of the landscape of Els Ports and two samples of the intense activity there: there is a reproduction of a charcoal pit, used to obtain oak charcoal, and a reconstruction of a resin pit. Resin pits were works designed for the extraction of the resin of the pine trees, a material formerly used to waterproof the keels of ships and wine barrels.

3.00 km (570 m), 0 h 42 min. After passing by Mas de Toni, we can see ahead the pretty Mas de la Franqueta, the last inhabited farmhouse of Ports Nature Reserve. We continue down along the path.

3.17 km (550 m), 0 h 45 min. We come to the starting point of the itinerary, the Franqueta recreation area.

More information
Font: Generalitat de Catalunya, 09/02/07

2 comentaris

  • pepmelich 30/12/2017

    He fet aquesta ruta  verificat  veure detalls

    Ruta fàcil per fer en família o gent que no vulgui massa exigència

  • guillermoctr 14/03/2018

    He fet aquesta ruta  verificat  veure detalls

    ruta muy bonita con una variedad de paisajes a pesar de la poca distancia recorrida. muy agradabel y divertida para hacer con niñas y niños pequeños.

Si vols, pots o aquesta ruta.