Coordenades 232

Data de pujada 11 / d’agost / 2017

-
-
759 m
586 m
0
3,8
7,5
15,02 km

Vista 113 vegades, descarregada 1 vegades

a prop de Àger, Catalunya (España)

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA NOGUERA: DES DE MILLÀ CAP AGULLÓ, CORÇÀ I CAP A LA PERTUSA, PEL FUTUR PARC GEOLÒGIC I MINER DE LA NOGUERA

ADVERTIMENTS PREVIS

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

També cal tenir en conte que una petita part del recorregut final de l´itinerari, es realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions. Es tracta del darrer tram d´accés a la Pertusa.

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l’itinerari es realitzarà dintre del Sistema Pirinencs (i més exactament per la seva Unitat Central Sudpirinenca). Aquests sectors han estat coneguts tradicionalment com a Serres Exteriors Prepirinenques).

En aquest cas, els primers trams del recorregut es fran dintre del Mantell de la Serra de Sant Mamet – Serra de Montclús. Així, el recorregut transitaràinicialment per aquesta unitat geològica, entre les immediacions de Millà i la Pertusa. D’aquesta manera, el recorregut passarà per les localitats de Millà (on començarà), Agulló i Corçà, per anar més endavant cap a l´inici de l´Estret de Monrebei o Mont-rebei, ja dintre de la Unitat del Mantell del Montsec, per on finalitzarà el recorregut.

Així, al llarg del recorregut, s´aniran trobant fonamentalment materials mesozoics del Juràssic i del Cretàcic (i més ocasionalment del Triàsic. També es trobaran afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè. Aquests materials seran eminentment carbonatats

Per d´altra banda, aquest recorregut es realitzarà íntegrament dintre de la comarca de la Noguera, exclusivament pel terme d´Àger. Per d´altra banda, es realitzarà dintre del Geoparc de la Conca de tremp i del Montsec. Alhora, aquest recorregut, també transitarà pels indrets del futur Parc Geològic i Miner de la Noguera. Cal dir que al terme d´Àger, coincideixen els dos.

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI

En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden concretar en els següents aspectes:

1.- Observació i descripció dels materials cenozoics i mesozoics de la Unitat de les Serres Marginals; que trobarem al llarg del recorregut de tot l’itinerari. Aquests materials els trobarem als primers trams del recorregut de l´itinerari. Pertanyen al Mantell de la Serra de Sant Mamet – Serra de Montclús, essent majoritàriament carbonatats, de l´Eocè.

2.- Observació i descripció dels materials mesozoics de la Unitat del Montsec; que trobarem fonamentalment pels voltants de Corça; entre aquesta població, la Pertusa i l´inici de l´Estret de Montrebei, per on finalitzarà el recorregut de l’itinerari. Així, anirem trobant afloraments (generalment carbonatats) del Triàsic, del Juràssic i del Cretàcic

3.- Observació de les relacions existents entre les diferents làmines d’encavalcament, de les unitats anteriors.

3.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a diversos indrets del recorregut de l’itinerari

4.- Observació, si s’escau, de les explotacions realitzades sobre les mineralitzacions esmentades al paràgraf anterior.

5.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari. Dintre d´aquest context, cal fer esment del relacionat amb l´Estret de Montrebei, del qual veurem el seu extrem meridional

6.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Miner, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos antecedents bibliogràfics nostres: MATA – PERELLÓ (1991b), MATA – PERELLÓ, SANZ BALAGUÉ i FONT SOLDEVILA (2016) i finalment: MATA – PERELLÓ i VILALTELLA FARRÀS (2017). Aquests recorreguts coincideixen en oart amb el que ara presentem, en alguns indrets molt puntuals..

Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. També farem esment d´un altrer treball nostre, relatiu a les característiques mineralògiques del conjunt de Catalunya, i conseqüentment d´aquesta zona: MATA – PERELLÓ (1991a).

Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.
RECORREGUT DE L´ ITINERARI

El recorregut de l’itinerari s’iniciarà per les immediacions de la població de Millà, per on s´efectuarà les dues primeres aturades del recorregut de l´itinerari. Tot seguit, per una carretera local blabnca (sense numeració) el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de la població d´Agulló.

En aquest trajecte, abans d´arribar-hi, es farà una altra aturada. Després, des d´aquest lloc, el recorregut es dirigirà cap a la cruïlla amb la carretera autonòmica C – 12, per on es farà una aturada. Després, des d´aquesta cruïlla, es continuarà per la carretera local blanca, que es dirigeix capal poble de Corçà per on es farà una aturada, abans d´arribar-hi. Finalment, el trajecte s´encaminarà cap a la Pertusa, per on es farà la darrera aturada, a l´inici de l´extrem meridional de l´Estret de Montrebei.

Així, el recorregut de l´itinerari, tindrà uns 15´2 Km, aproximadament. A través d´aquest recorregut es faran unes vuit aturades.

Aquest recorregut s´iniciarà a una alçada propera als 742 metres a Millà. Després de pujar lleugerament, començarà a baixar, arribant a una alçada de 611 metres, camí de Corçà, després de diverses fluctuacions. Posteriorment, s´arribarà auna alçada de 678 metres, entre Corça i la Pertusa, baixant lleugerament al final, fins als 593 metres

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada. Així, ara utilitzarem els següents fulls: 289 (o de Benavarri) i 327 (d´Os de Balaguer).

____________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA


GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991a).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991b).- Selecció d´Itineraris de recerca mineralògica: Pel Baix Penedès, l´Anoia, la Noguera, la Llitera, la Baixa Ribagorça, la Cerdanya i l´Alt Urgell. Xaragall, 27, 36 pag. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M.; SANZ BALAGUÉ, J. i FONT SOLDEVILA, J. (2016).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la comarca de la Noguera: des del Port d´Àger i les Torres de Cas a les Mines de Corçà i a l¨Estret de Montrebei. Inèdit. 12 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. i VILALTELLA FARRÀS, J. (201t).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la comarca de la Noguera: des d´Alberola als Masos de Millài i a Millà, pel futur Parc Geològic i Miner de la Noguera. Inèdit. 14 pàgines. Manresa

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres, 254 pàgines. Barcelona
Waypoint

P1 MILLÀ

PARADA 1. IMMEDIACIONS DE l´ANTIC POBLE DE MILLÀ, (Millà, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 327). El recorregut de l´itinerari caldrà iniciarlo al poble de Millà, del terme d´Àger. Aquí s´hi arriba des d´Agulló, per carretera o des del Port d´Àger, passant per l´ermita de Sant Llobí, per un camí de terra. Evidentment, el millor accés es el primer, el qual parteix de les immediacions de la població d´Àger Aquest poble es troba situat al costat de la Serra de Millà, a l´aixopluc d´una costa de calcàries mesozoiques del Cretàcic, que constitueixen part de les anomenades Concluses de Millà. Aquestes calcàries pertanyen al trànsit del Campanià al Maastrichtià i constitueixen la denominada Formació Bona. Per d´altra banda, aquestes calcàries formen part de l´Anticlinal de la Serra de Montclús, la qual s´integra dintre de l Mantell de la Serra de Sant Mament – Serra de Montclús – les Conclues de Millà. Aquest mantell encavalca cap al Sud (i cap al SW) a les Serres Marginals Pirinenques. .
Waypoint

P2 MIRADOR DE MILLÀ

PARADA 2. MIRADOR DE MILLÀ, CARRETERA DE MILLÀ CAP AGULLÓ, (Millà, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 289). Despés d´efectuar la parada anterior, cal iniciar el recorregut per la carretera local que condueix des de Millà cap Agulló. Poc després d´iniciar el trajecte, trobarem per la dreta el vial que baixa des del Port d´Àger i des de Sant llobi. Més endavant, arribarem a una corba i a un mirador, per on farem una aturada. La farem a uns 0´4 Km de l´anterior. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials que hem esmentat anteriorment. Així, hem trobat afloraments del trànsit del Cretàcic al Paleocè (concretament del Maastrichtià al Tanetià). Aquests materials formen part del Garumnià. Després, hem trobat afloraments de les calcàries eocèniques de l´Ilerdià. Aquestes, que formen part de la Formació Àger – Cadí, apareixen a l´indret de l´aturada, a la vora de la carretera. Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de la Serra del Montsec, pels voltants de Corçà, a l´altra banda de la vall d´Àger. Així, aquest poble es situa al costat de l´encavalcament del Mantell del Montsec.
Waypoint

P3 TERRALLS D´AGULLÓ

PARADA 3. ELS TERRALLS. IMMEDIACIONS D´AGULLÒ, (Agulló, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 327). Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut per la carretera que va conduint cap al poble d´Agulló. R Aproximadament a uns 1´2 Km de laparada anterior, en realitzarem una altra. Prop ja d´Agulló En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist a l´aturada anterior. Això és: hem anat trobant nivells de calcàries eocèniques, les quals pertanyen a l´Ilerdià, a la Formació Àger – Cadí. Tot i així, ara s´han fet ben palesos uns afloraments de calcolutites grisenques, les quals es troben situades a l´esquerra de la carretera. Aquests materials, sobre els quals s´han desenvolupat uns interessants xaragalls, pertanyen també a l´Eocè i formen part de la denominada Formació Pasarel·l. Pertanyen al trànsit de l´Ilerdià al Cusià, dintre de l´Eocè Inferior. Aquests materials afloren per diversos indrets de la supeficie del Sinclinal d´Àger, el qual es troba situal al Nord d´on ara som.
Waypoint

P4 TRAM ÀNTIC DE LA CARRETERA D´AGULLÓ AL PORT D´ÀGER

PARADA 4. TRAM ANTIC DE LA CARRETERA D´AGULLÓ AL PORT D¨ÀGER, (Agulló, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 327). Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut cap al proper poble d´Agulló. En arribar-hi, ens caldrà superar-lo, continuant el recorregut cap a la carretera autonòmica C – 12. Abans d´arribar-hi, trobarem per la dreta, l´antiga carretera d´Agulló i d´Àger cap al Port d´Ager. Ens caldrà agafar-la, per tal de fer una aturada, quasi a l´inici d´aquest brancal. En aquest indret, farem una aturada. La farem a uns 1´1Km de la parada realitzada anteriorment. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a l´aturada anterior. També hem trobat nivells de gresos i de calcolutites. Tot i això, en aquest indret es fan ben palesos els materials carbonatats de l´Eocè Inferior, de l´Ilerdià. Aquests materials tenen aquí un clar cabussament septentrional. Efectivament, foment part del flanc nord de l´Anticlinal de la Serra de Montccús.
Waypoint

P5 IMMEDIACIONS DE LA CRUÏLLA DE CORCÂ

PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL TRENCALL DE CORÇÀ, (terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 289). Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a lacarrtera que condueix des d´Agulló cap a la carretera autonòmica C – 12. En arribar prop d´aquesta, ens caldrà continuar per la carretera local que condueix cap a Corçà. Prop de la cruïlla farem una aturada, aproximadament a uns 1´1 Km de la parada efectuada anteriorment. En aquest recorregut, hem anat baixant pel flanc septentrional de l´Anticlinal de la serra de Montclús i alhora pel flanc meridional del Sinclinal d´Àger (o Sinclinal de la Palanca), per on estem ara situats. Així, en tot aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que constitueixen aquests plecs. Així, hem trobat nivells de calcàries amb alveolines, nivells de guixos i especialment nivells de calcolutites grisenques. Aquests darrers afloren en aquest lloc. Des d´aquest indret, mirant cap a llevant, cap al poble d´Àger, es pot gaudir d´una bona visió de la Vall d´Àger, complementària de les que hem vist a les aturades anteriors. Així, des d´aquí es pot veure la seva estructura sinclinal.
Waypoint

P6 ENTRADA A CORÇÀ. IMMEDIACIONS DEL POBLE

PARADA 6. IMMEDIACIONS DE CORÇÀ, (Corça, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 289). Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un recorregut per la carretera local (blanca i sense numeració) la qual es va dirigint cap al poble de Corça. Quasi a l´entrada del mateix, farem una aturada. La realitzarem a uns 6´6 Km de la parada anterior. Aquest recorregut (en el qual ens hem apropat a Aguló, per on hem passat anteriorment), hem anat trobant afloraments dels materials eocènics que formen la vall d´Àger. Aquests materials constitueixen el conegut Sinclinal d´Àger (o Sinclinal de la Palanca). Així, hem trobat, fonamentalment, afloraments de les calcolutites gris – blavoses, de la Formació Pasarel·la, de l´Ilerdià Superior Cusià; és adir, de l´Eocè Inferior. Tot i així, prop d´on som, apareixen uns gresos de la Formació Corça, del Cusià. En aquuest indret, es fa ben palès l´encavalcament dels materials mesozoics del Cretàcic i del Juràssic (del Mantell del Montsec), sobre els materials cenozoics e l´Eocè (del Sinclinal d´Àger, situat al Mantell de la Serra de Sant Mamet – Serra de Montcús – les Conclues de Millà). La primera estructura pirenaica es situa al Nord; mentre que la segona es situal al Sud, just on ara estem situats Tot això es fa força palés entre aquest indret i la Pertusa, per on es va seguint aquest encavalcament d´una estructura sobre l´altra. A més a més, dintre de l´encavalcament del Montsec, s´han produïts diversos encavalcaments més petits.
Waypoint

P7 OBSERVACIÓ DE LES CONCLUES DE MILLÀ

PARADA 7. MIRADOR DE LES CONCLUES, (Corça, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 289). Ara, després d´arribar a la població de Corçà, sols ens caldrà fer un curt recorregut, travessant-la d´Est a Oest. Al final, arribarem als sectors més occidentals del poble. En aquestindret farem una aturada, a uns 0´5 Km de la parada anterior. En aquest desplaçament, hem pogut veure, ocasionalment, per sota de les edificacions, afloraments dels gresos i calcolutites de l´Eocè, les quals formen part del flanc septentrional del Sinclinal d´Àger (o Sinclinal de la Palanca). Estracta dels materials de la Formació Corçà del Cusià, Eocè Inferior. Aquests terrenys formen part del conjunt d´estructures del Mantell de la Serra de Sant Mamet – serra de Monclús – les Concluses de Millàs. Per sobre d´aquests, encavalcant-los, lleugerament cap al Nord, es fan palesos els materials mesozoics del Mantell del Montsec, conforme a l´ESQUEMA 4, que hem vist a la parada anterior. Des d´aquest indret, es pot fer una observació (mirant cap al SW) de les estructures de les Conclues de Millà. Tot i així, aquestes estructures es veuen millor des del propi embassament.
Waypoint

P8 IMMEDIACIONS DE LA PERTUSA

PARADA 8. IMMEDIACIONS DE LA PERTUSA, (Corça, terme municipal d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 289). Després de realitzar la parada anterior, cal retornar al començament del poble, per tal de continuar pel vial que es va dirigint cap a l´Estret de Mont-rebei. Així, ens anirem apropant a la Pertusa, que caldrà sobrepassar lleugerament, a peu, pel caminet que recorre l´estret. A uns 150 metres de la Pertusa, podem fer aquesta aturada, la darrera del recorregut de l´itinerari. La farem a uns 3 Km del´anterior. En aquest recorregut, des de la parada anterior, ens hem anat apropant a l´encavalcament del que hem parlat a les dues aturades anteriors. Així, ara en arribar a la Pertusa l´hem superat i afloren per arreu els materials cretàcics carbonatats del Mantell del Montsec, on ara ens trobem. De fet, poc abans d´arribar aquí, ja hem trobat un primer encavalcament; malgrat això, ara veiem l´encavalcamet principal del Mantell del Montsec sobre el mantell situat més al Sud (el Mantell de la Serra de Sant Mamet – Serra de Montclús – les Conclues de Millà que en aquest indret constituía el Sinclinal d´Àger). Per d´altra banda, des d´aquest indret, on el camí comença a baixar cap a l´indret per on havia les antigues Mines de Lignit de Corçà (situades entre els afloraments del Cretàcic Inferior, de l´Aptià), es pot gaudir d´una bona observació dels primers sectors, meridionals de l´Estret de Mont-rebei, mirant cap al Nord.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.