Coordenades 317

Data de pujada 27 / de gener / 2016

-
-
1.590 m
450 m
0
6,5
13
25,95 km

Vista 885 vegades, descarregada 11 vegades

a prop de Montseny, Catalunya (España)

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA, MINERALÒGICA I AMBIENTAL PER LA COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL: DES DE MONTSENY A LA COSTA DEL MONTSENY, AL TURÓ DE L´HOME I A SANTA FE DEL MONTSENY

ADVERTIMENTS PREVIS

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

Al llarg d’aquest itinerari es circularà durant tot l recorregut per una carretera amb bon estat de conservació, la carretera sense numeració que uneix el poble de Montseny amb la població de la Costa del Montseny, amb el Turó de l´Home i amb Santa Fe del Montseny.

Com en tots els altres itineraris, recomanem tenir una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut del mateix.

BREU INTRODUCCIÓ

En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, íntegrament per una de les tres unitats geològiques que constitueixen el subsòl de Catalunya, concretament pel Sistema Mediterrani (i en concret per la seva Serralada Prelitoral Catalana), entre afloraments dels paleozoics de l´Ordovicià, durant tot el recorregut, llevat d´afloraments de materials granítics del Carbonífer. .

Així, el recorregut s´iniciarà a la població del Montseny (situada dintre de la comarca del Vallès Oriental, per on es desenvoluparà tot el recorregut). Després, el recorregut es desplaçarà cap a la població de la Costa del Montseny. Finalment, anirà cap a Santa Fe del Montseny; tot i que es farà una fillola per anar cap al Turó de l´Home, per on es farà una aturada.

Per d´altra banda, el recorregut es realitzarà íntegrament per la comarca del Vallès Oriental, iniciant-se al poble del Montseny i finalitzant a Santa Fe del Montseny (del terme municipal de Fogars de Montclús).
OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST ITINERARI

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden concretar en els següents aspectes generals:

1.- Observació dels materials del Paleozoic que anirem trobant a diferents indrets del recorregut de l´itinerari. Així anirem trobant afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià (amb pissarres, esquistos, quarsites i grauvaques) i del Carbonífer (amb granits i granodiorites, fonamentalment). Tots aquests materials els trobarem dintre de la Serralada Prelitoral Catalana; és a dir: dintre del Sistema Mediterrani (o Calananids).

2.- Observació de l´estructura de la Serralada Prelitoral Catalana, per on discorrerà el recorregut de l´itinerari, en la seva totalitat del recorregut.

3.- Observació dels materials cenozoics del Pleistocè i de l´Holocè, generalment de caràcter detrític, que trobarem a diferents indrets del recorregut, cobrint als materials paleozoics

4.- Observació i reconeixement d’algunes mineralitzacions, certament poc importants, situades a diferents indrets del recorregut de l’itinerari, (o prop d´ell).

5.- Observació de les explotacions mineres, que es vagin trobant al llarg del recorregut,-

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic (i si s’escau del Patrimoni Miner), que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

Pel que fa al recorregut del present itinerari, cal dir que no hem trobat gaires antecedents bibliogràfic, en relació a la totalitat del mateix. Hi ha alguns antecedents parcials nostres, en relació al primer tram. Es tracta de MATA – PERELLÓ (2006), així com de MATA –PERELLÓ, SANZ BALAGUÉ i FONT SOLDEVILA (2016).

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, farem esment del treball del mateix autor del present itinerari, MATA-PERELLÓ (1991), relatiu al conjunt de les mineralitzacions catalanes.

I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l’itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri (1976); així com de les fulles 364 i 394 de l´IGME (1976). També considerarem el treball nostre ja esmentat: MATA – PERELLÓ (1985).

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L’ITINERARI

Com ja hem avençat, aquest itinerari començarà a la població del Montseny sobre la carretera local BV 5301. Des d´aquí, el recorregut es dirigirà cap a la Costa del Montseny, per una carretera blanca (sense numeració). Després, per una carretera similar, es dirigirà cap a Santa Fe del Montseny, per on finalitzarà el recorregut. Abans, però, s´haurà fet una fillola, per anar al Turó de l´Home.
.
Tot això pot veure´s als MAPES DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI (del qual n´hem adjuntat dues versions); així, es pot veure que en aquest recorregut, que tindrà una longitud d´uns 26 Km, a través dels quals farem 7 aturades. Aquest itinerari es començarà a una alçada de 516 metres (per les immediacions del poble del Montseny. Després, anirà pujant fins al Turó de l´Home (arribant a uns 1624 metres) i tot seguit anirà baixant fins al final, arribant a uns 1110 metres a la darrera aturada

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari. En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada, i la designarem amb el nom d’algun topònim proper, fent esment també del terme municipal on es troba situada.

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà quasi totalment dintre del full nº 364 (de la Garriga o de Sant Feliu de Codines), del "Mapa Topográfico Nacional", realitzat a l´escala 1:50.000 per l´IGC.

Així, les diferents aturades que anirem fent al llarg d´aquest itinerari, d´acord amb el seu ordre, seran les següents.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona.

IGME (1976).- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (segunda Série). Hoja y memória de la hoja nº 364 (la Garriga). Inst. Geol. Minero de españa. Minist. Indústria. Madrid.

IGME (1976).- Mapa Grológico de España a escala 1:50.000 (segunda fase). Hoja y memória de la hoja nº 393 (Mataró). Inst. Geol. Minero España. Minist. Indústria. Madrid

MATA - PERELLÓ, J.M. (1985).- Depressió de l´Ebre?. Depressió Central?. Revista Dovella, nº 15. Pp. 45 – 48. Manresa.

MATA - PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

MATA - PERELLÓ, J.M. (2006).-Recerca geològica i mineralògica per les comarques d´Osona i del Vallès Oriental: des de Taradell i el Brull a Palautordera i a sant Celoni. Inèdit. 10 pàgines. Manresa

MATA - PERELLÓ, J.M; SANZ BALAGUÉ, J. i FONT SOLDEVILA, J. (2016).- Recorregut de recerca geològica, mineralògica i ambiental per les comarques d´Osona i del Vallès Oriental: des del Brull a Collformic, a Montseny de Dalt i a Sant Esteve de Palautordera .Inèdit. 16 pàgines. Manresa

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres, 217 pag. Barcelona.
PARADA 1. CARRETERA BV - 5301, Km 13, IMMEDIACIONS DEL TRENCALL DE LA COSTA, (terme municipal del Montseny, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). El recorregut d´aquest itinerari el començarem a la sortida del poble del Montseny, dintre de la comarca del Vallès Oriental. Concretament, la primera aturada la farem pels voltants del Km 13 de la carretera BV – 5301 (que per aquests indrets uneix Santa Maria de Palautordera amb el Brull). Aquest indret, es troba situat dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, entre afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap al Sud, es pot tindre un lloc d´observació (tot i que no gaire bo) de la propera Depressió Prelitoral Catalana i també de la Serralada Litoral Catalana. Aquestes dues sotsunitats, conjuntament amb la que ara estem, la Serralada Prelitoral Catalana i amb la Depressió Litoral Catalana (que no veiem), constitueixen el Sistema Mediterrani (o Catalanids).
PARADA 2 - CONDICIONAL. CARRETERA A SANTA FE DEL MONTSENY, IMMEDIACIONS DE CAN NOFRE, (la Costa del Montseny, terme municipal del Fogars de Montclús, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera blanca (sense numeració), la qual es dirigeix cap a la Costa del Montseny. Poc abans d´arribar-hi, trobarem la carretera local BV – 5119 (procedent de Sant Celoni). Nosaltres, haurem de continuar breument per aquest vial. Tot i això, a l´entrada del poble, agafarem la carretera blanca que es dirigeix cap a Santa Fe del Montseny i a cap al Turó de l´home. A la sortida del poble, tot fent una fillola, farem una aturada per les immediacions de Can Nofre. Així, des de la parada anterior, ens haurà calgut fer un recorregut de prop de 3´7 Km, per tal d´arribar fins aquí. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist a l´aturada anterior. Així, hem vist nivells de pissarres, esquistos i quarsites. Aquests materials són de l´Ordovicià i es troben situats dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, per on realitzarem la totalitat del recorregut d´aquest itinerari. Des d´aquest indret, es pot fer una observació similar a la que hem fet a l´aturada anterior. Així, des d´aquí , mirant cap Sud, es pot veure la Depressió Prelitoral Catalana. Tanmateix, més enllà, es pot veure la Serralada Litoral Catalana, entremig de la boira.
PARADA 3. MIRADOR DELS GOITADORS, (la Costa del Montseny, terme municipal del Fogars de Montclús, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut dintre d´aquest itinerari. Així, continuarem per la carretera blanca (sense numeració) la qual es va dirigint cap a Santa Fe del Montseny i cap al Turó de l´Home. Així, seguint per aquesta carretera, arribarem al Mirador dels Goitadors. Aquí farem una aturada, a uns 7´2 Km des de la darrera. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials són els que apareixen a l´indret on fem aquesta aturada. Així, per arreu, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià Des d´aquest indret, es pot gaudir de tindre una bona observació de la Depressió Prelitoral Catalana, similar a la que hem vist a l´aturada anterior. Tanmateix, es pot veure, també, la Serralada Litoral Catalana. També, des d´aquest lloc, mirant cap al Nord, es pot fer una bona observació dels relleus del Turó de l´Home. I, tanmateix, mirant cap a ponent (i cap al WNW) es pot veure la part alta dels relleus del Pla de la Calma, situant-se a l´altra banda del riu Tordera
PARADA 4. EL TURÓ DE L´HOME, (la Costa del Montseny, terme municipal del Fogars de Montclús, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut per la carretera que va conduint cap a Santa Fe del Montseny i cap al Turó de l´Home. Molt aviat, trobarem la cru¨¨illa d´on eix la carretera cap aquest darrer indret. Ens caldrà agafar-la per tal d´anar cap aquest darrer indret. En arribar-hi, farem una altra aturada, a uns 6´1 Km de l´anterior. Tot i així, els dos darrers els haurem de fer a peu. En aquest tram, hem continuat trobant afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià. Tot i que són molt freqüents també els afloraments dels granits i de les granodiorites de l Carbonífer. En arribar a la part alta, podem fer molt bones observacions de la Depressió Prelitoral Catalana, mirant cap al SW. I també del mateix Turó de l´Home, situat al nostre NE. Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot dintre una bona missió (mirant cap a ponent) de diferents indrets de la Depressió Geològica de l´Ebre, com Montserrat, entre altres indrets.
PARADA 5. REPETIDORS DEL COLL DE SANTA HELENA, (Santa Fe del Montseny, terme municipal del Fogars de Montclús, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). Després de realitzar la parada anterior, cal retornar fins a la carretera que uneix la Costa del Montseny amb Santa Fe del Montseny, desfent la fillola que ens ha dut fins al Turó de l´Home. Posteriorment. Ens caldrà seguir cap a llevant, arribant al Coll de Santa Helena, per on hi ha uns repetidors de telefonia. Aquí, farem una nova aturada, a uns 6 Km de l´anterior. En aquest desplaçament, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, dels que hem fet esment a les aturades anteriors. Aquests materials també es troben en aquest indret. Així, es fan palesos els esquists i pissarres per arreu, els quals hem anat veient en tot aquest tram del recorregut. Des d´aquest indret, mirant cap el SE, es pot gaudir d´un bon punt d´observació de la Depressió Prelitoral Catalana i tanmateix de la Serralada Litoral Catalana. Aquestes dues estructures formen part del Sistema Mediterrani.
PARADA 6 - CONDICIONAL. FAGEDA DE LA BAIXADA DEL COLL DE SANTA HELENA, (Santa Fe del Montseny, terme del Fogars de Montclús, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un breu recorregut per la carretera que es dirigeix cap a Santa Fe del Montseny. Així, a la baixada del coll farem una aturada, a uns 0´9 Km de l´anterior. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist anteriorment. Tot i així, ara s´han fet palesos uns afloraments granítics, del Carbonífer. Aquests són els materials que apareixen per l´indret de l´aturada. Des d´aquest indret, es poden intuir, entre el bosc de faig, els relleus de les Agudes del Montseny. Tot i això, la visió no és gaire bona.
PARADA 7 - CONDICIONAL, SAULONERA DE CAN RAMIS (Santa Fe del Montseny, terme del Fogars de Montclús, comarca del Vallès Oriental). (Full 364). Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un darrer recorregut per la carretera que es va dirigint cap a Santa Fe del Montseny. Poc abans d´arribar, trobarem la carretera que procedeix de Sant Celoni, la BV – 5114. En trobar-la, anirem per ella cap a Santa Fe. Ben aviat, farem una aturada, prop del trencall de Can Ramis. El farem prop del Km 20´7, a 2 Km de la darrera aturada. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials granítics del Carbonífer. Aquests granits es troben arreu molt alterats i transformats en sauló. Aquí hi havia una explotació d´aquests materials: una saulonera.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.